• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và phát triển rừng


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

 

Công văn 8327/NHNN-TD năm 2016 về hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 8327/NHNN-TD
Bản Tiếng Việt

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8327/NHNN-TD
V/v hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7602/VPCP-KTN ngày 12/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định s75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo, nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; căn cứ đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 1610/NHCS-TDNN ngày 30/5/2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s5512/NHNo-TD ngày 28/7/2016; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư s 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015 hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, do đối tượng thụ hưởng có thể vay vn tại một trong hai ngân hàng nên đ tránh trường hợp trùng lp đối tượng vay vốn, lợi dụng cơ chế chính sách, gây khó khăn cho ngân hàng trong thực hiện cho vay và lp kế hoạch cho vay hng năm; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phân định đối tượng khách hàng vay vốn tại 2 ngân hàng như sau:

1.1. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cn nghèo, hộ gia đình người Kinh nghèo, đang sinh sng ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ quy định.

1.2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cho vay vốn đi với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bình thường (không thuc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo) đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và min núi theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ quy định.

1.3. Đối với các nội dung khác, các ngân hàng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ vàng dn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015.

2. Để triển khai chương trình hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng để người dân hiểu nội dung và quy định của chương trình; triển khai cho vay theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ và Thông tư 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp phát sinh vưng mắc, các ngân hàng có văn bản báo cáo các cấp thẩm quyền đ được xem xét giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gửi Quý Ngân hàng để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- NHNN chi nhánh các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Bộ NN&PTNT, (để phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (để phối hợp);
- Bộ Tài chính, (để phối hợp);
- Ủy ban Dân tộc, (để phối hợp);
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP, VTDCNKT (3)

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 8327/NHNN-TD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 8327/NHNN-TD

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370288