• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 865/UBDT-TCCB năm 2019 về xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 865/UBDT-TCCB
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 865/UBDT-TCCB
V/v xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn số 8215-CV/BTCTW ngày 30/5/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (từ Trung ương đến địa phương). Để có cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng vị trí việc cho hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc theo Kế hoạch, yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban dân tộc đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hp Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm cùa Ban Dân tộc cấp tỉnh, phòng dân tộc cấp huyện (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) gửi về y ban dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/8/2019 (gửi file điện tử qua địa chỉ email: nguventhanhtung@cema.gov.vn).

(Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ Tổ chức cán bộ; s điện thoại: 024.37340705,0971108811)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT,CN UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 865/UBDT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 865/UBDT-TCCB

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426332