BẢNG CHẤM CÔNG

Đơn vị : .................

 

Mẫu số: 01a - LĐTL

Bộ phận : ..............

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ....năm......

 

 

 

 

Ngày trong tháng

Quy ra công

 

STT

 

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc

chức vụ

 

1

 

2

 

3

 

...

 

31

Số công hưởng lương

sản phẩm

Số công hưởng lương

thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ....% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Ngày ... tháng ... năm...

Người chấm công                                                  Phụ trách bộ phận                                     Người duyệt         

   (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên)                                                                    (Ký, họ tên) 

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:                        SP                                                   - Nghỉ phép:                           P        

- Lương thời gian:                +                                                    - Hội nghị, học tập:                H

- Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                    - Nghỉ bù:                               NB

- Con ốm:                            Cô                                                   - Nghỉ không lương:              KL

- Thai sản:                           TS                                                   - Ngừng việc:                         N

- Tai nạn:                             T                                                      - Lao động nghĩa vụ:             LĐ