BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng, tiền tệ)

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 08 b - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ                         

                            (Dùng cho ngoại tệ, vàng, tiền tệ)        Số:..................

Hôm nay, vào ........giờ .........ngày .........tháng .........năm .........

Chúng tôi gồm:

  • Ông/Bà:......................................đại diện kế toán
  • Ông/Bà:......................................đại diện thủ quỹ
  • Ông/Bà:......................................đại diện ............

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

SốTT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn

giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

x

x

..........

............

..........

.............

II

Số kiểm kê thực tế (*)

x

x

...........

............

..........

.............

1

     - Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

2

     - Loại

.............

.............

...........

............

..........

.............

3

     - ...

.............

.............

...........

........

..........

.............

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

...........

............

..........

.............

 

            - Lý do :   + Thừa: ............................................................................................

                            + Thiếu: ...........................................................................................

            - Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .......................................................................

Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)