BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

Đơn vị :.............

Mẫu số 03 - TSCĐ

Bộ phận:...........

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ

SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

                    Ngày ... tháng ... năm...

   Số: ......................

 

 

  Nợ: ......................

 

 

Có: ......................

 

Căn cứ Quyết định số: ................... ngày ... tháng ... năm ... của ..........................

 

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị có TSCĐ.

 

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

 

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ................... .........................................

- Số hiệu TSCĐ .............................................. Số thẻ TSCĐ: ......................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ..........................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày ..... tháng.... năm ...... đến ngày ..... tháng .... năm .........

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

 

Tên bộ phận sửa chữa

Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa

Giá

dự toán

Chi phí

thực tế

Kết quả

kiểm tra

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

Kết luận: .......................................................................................................................

     .....................................................................................................................

 

      Kế toán trưởng

Đại diện đơn vị nhận

 

Đại diện đơn vị giao

     (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)