CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CON NUÔI

 

Căn cứ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi số…………...... Quyển số .............ngày………......tháng…....….năm……......….của (1) .....................................

Hôm nay, vào hồi…………giờ…….phút, ngày….....……tháng…......…năm…….........

tại trụ sở (2) ...................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

A. Đại diện ................................................................................................................

Ông/Bà:…………………………………………...............................................................

Chức vụ: …………………………….....……...................................................................

B. Bên giao con nuôi:

Ông: ………………………………………………………………………………………….

Bà: ………………………………………………………………........…………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

…………........................................................................................................................

Quan hệ với trẻ em:………………………………………………………………………

 

C. Bên nhận con nuôi:

 

ÔNG

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú

 

Nghề nghiệp

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

Điện thoại/fax/email

 

 

 

Đã hoàn thành việc giao nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ……………………………….............…..Giới tính: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Nơi sinh: ……………………………………………………...............................................

Dân tộc:………………………….…Quốc tịch: ………........................…………………….

Nơi thường trú: ..............................................................................................................

........................................................................................................................................

Biên bản này được làm thành ...................... bản (3), 01 bản trao cho bên nhận, 01 bản trao cho bên giao, 01 bản lưu tại .........................................................nơi đăng ký việc nuôi con nuôi, 01 bản gửi cho (4)...........................................................................

 

                                                                 ......................, ngày........ tháng........ năm..............

 

Đại diện .................                                          Bên giao                                     Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ, tên,                                           (Ký và ghi rõ họ, tên)              (Ký và ghi rõ họ, tên)

chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan  cấp Giấy chứng nhận  nuôi con nuôi.

(2) Ghi tên cơ quan tổ chức việc đăng ký, giao nhận con nuôi.

(3) Trường hợp việc nuôi con nuôi đăng ký tại UBND cấp xã, thì lập thành 04 bản.

Trường hợp việc nuôi con nuôi đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì lập thành 05 bản.

(4) Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi thường trú của cha mẹ nuôi hoặc con nuôi nếu không phải là nơi đăng ký.

Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì gửi cho Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao mỗi nơi 01 bản.