BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Đơn vị:...................

Mẫu số  01- TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                   Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

                                                            Ngày .....tháng .....năm ......             

                                                                                                                       Số:......................

                                                                                                                        Nợ: ....................

                                                                                                                                 Có: ....................

 

Căn cứ  Quyết định số: ......................ngày .......tháng .......năm .......của ......................

.........................................................................................về việc bàn giao TSCĐ..........

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà .........................................chức vụ .............................. Đại diện bên giao

- Ông/Bà .........................................chức vụ ...............................Đại diện bên nhận

- Ông/Bà .........................................chức vụ ...............................Đại diện .....................

Địa điểm giao nhận TSCĐ :............................................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

 

S

TT

Tên,

 ký hiệu

quy cách  (cấp

hạng TSCĐ)

Số

hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

(XD)

Năm

sản

xuất

Năm

đưa

vào sử

dụng

Công

Tính nguyên giá tài sản cố định

suất

Giá

mua

(ZSX)

Chi

Chi

...

Nguyên

giá

TSCĐ

Tài liệu

kỹ thuật

kèm theo

(diện

phí

phí

tích

vận

chạy

thiết kế)

chuyển

thử

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số

 thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ,

phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giám đốc

 bên nhận

Kế toán trưởng    bên nhận

Người nhận

Người giao

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)