BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Đơn vị:...................

Mẫu số 02-TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

            Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                                     Số: .............

                                                                                                                    Nợ: .............

                                                                                                                    Có: .............

Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của .....................................

................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

 

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

            Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban

Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

 

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .................................................................

- Số hiệu TSCĐ ................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)...............................................................................................

- Năm sản xuất ..................................................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ..........................................

- Nguyên giá TSCĐ ..........................................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ.................................................................................................

 

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

                                                                                     Ngày ......... tháng .........  năm .....

                                                                                                Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                        (Ký, họ tên)

 

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) .........................................

- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) .........................................

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

                                                                                              Ngày .........tháng .........năm ......      

                      Giám đốc                                                                            Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                                                      (Ký, họ tên)