CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………….

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày      tháng       năm 2020, tại ........chúng tôi gồm:

I. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A)   

CÔNG TY: ………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện: Ông …………………………………………………………………………..                 

Chức danh: …………………………………………………………………………………………

II. BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (BÊN B)         

CÔNG TY: …………………………………………………………………………………………

MÃ SỐ THUẾ: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Đại diện: Ông ……………………………………………………………………………………...

Chức danh: Giám đốc ……………………………………………………………………………..

Hai bên thực hiện việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ số …../2020/HĐDV như sau

Điều 1: NỘI DUNG

1. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ số …../2020/HĐDV kể từ ngày …../….. /2020.

2. Nghĩa vụ, công nợ còn lại của hợp đồng cần thực hiện

- Nghĩa vụ của Bên A:

- Nghĩa vụ của Bên B:

3. Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng.

Điều 2: HIỆU LỰC CỦA BIÊN BẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Biên bản chấm dứt hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Biên bản được lập thành 01 trang, 02 bản có giá trị như nhau. Các bên đồng ý nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và ký tên dưới đây.

BÊN A                                                         BÊN B