CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN

Kính gửi: ……………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án: .....................................

- Địa chỉ ............................................................................................................................

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: .........................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: .........................................................................................

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn....): ..........................

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư...; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,...): .............................................................................................

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau:

a) Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Địa điểm: ........................................................................................................................

- Nội dung và quy mô dự án: .............................................................................................

- Diện tích sử dụng đất của dự án: .....................................................................................

- Diện tích đất xây dựng: ...................................................................................................

- Tổng mức đầu tư: ...........................................................................................................

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng:

- Vị trí khu đất: ..................................................................................................................

- Quy mô công trình: ..........................................................................................................

- Hiện trạng đang thực hiện:................................................................................................

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án .....................................................................................

- Về tiến độ .......................................................................................................................

- Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan .....

.........................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

…..….., ngày ... tháng …. năm …
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)