CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường……………….

- Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .

Tôi tên:....................................................................................

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:...............................................

Đơn vị làm việc:..............................................

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường..............................................

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)

Xin được nghỉ việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

Lý do nghỉ việc:............................................................................................

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho:........................................ có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.

………, ngày tháng năm 20…

Ý kiến của Trưởng Phòng

Người làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)

nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..

Lý do:.........................................................

Trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG/TRƯỞNG PHÒNG/ QUẢN LÝ

Ghi chú: Phải báo trước 30 ngày đối với Hợp đồng xác định thời hạn (dưới 36 tháng); 45 ngày đối với Biên chế và Hợp đồng không xác định thời hạn.