CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----------

GIẤY ỦY QUYỀN THANH TOÁN

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên đầy đủ:.......................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có):......................................................................................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………. Fax: ………………..Email:……………………………..

Mã số thuế/CMTND:……………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên đầy đủ:.......................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có):......................................................................................................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………. Fax: ………………..Email:……………………………..

Mã số thuế/CMTND:……………………………………………………………

Nội dung ủy quyền: Bên ủy quyền (A) đồng ý ủy quyền cho bên được ủy quyền (B):

         Thực hiện các thủ tục nhận/gửi hàng và thanh toán mọi chi phí phát sinh cho lô hàng

          Đứng tên trên hóa đơn GTGT

          Khác( ghi rõ nội dung):…………………………………………………………

 

Thời hạn ủy quyền: Từ …………………………đến …………………………(*)

Chúng tôi cam kết các thông tin đã cung cấp là trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

 

…, ngày .tháng ..năm …..     …, ngày  .tháng ..năm …..       …, ngày  .tháng ..năm …..

 

   Xác nhận của NCTS                         Bên A                                       Bên B

                                                                      

                                                                 (ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)(**)

 

 

 

 

Lưu ý:

(*): Thời hạn tối thiểu 6 tháng và không quá ngày 31/12/2016.

(**): được kí tên bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo pháp luật (có giấy ủy quyền đi kèm). Trường hợp là cá nhân có đóng dấu xác nhận của địa phương.