CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU TẠI TRƯỜNG

Số: …………../20…

m nay, ngày …..tháng …..năm 20…, tại Văn phòng Trường ………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A: Trường………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………

Fax: …………………………………………

Tài khoản số: ……………………………..

Tại NH: ……………………………………..

Đại diện ông (): …………………………

Chức vụ: ………………………………

Bên B: Trạm y tế ……………………………………………………

Địa chỉ: ............................................................................................................................. ….

Điện thoại: ……………………………

Fax: …………………………………………..

Tài khoản số: ......................................

Tại NH ..............................................................

Đại diện ông (bà): ……………………

Chức vụ: ............................................................

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng những điều khoản sau:

Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời hạn hợp đồng: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…

- Trạm y tế cử nhân viên thường xuyên trực tại trường trong các ngày làm việc ( từ thứ 2 đến thứ 6) để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh, giáo viên tại trường theo quy định tại điều 9, điều 10 của thông tư 13/2016/TTLT-BHYT- BGDĐT ngày 12/05/2016 quy định về công tác Y tế trường học, cụ thể như sau:

+  Tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe học sinh.

+ Thường xuyên theo dõi sức khỏe giáo viên, học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần và các bệnh tật khác để xử trí.

Sơ cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

+ Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ của học sinh các vấn đề liên quam đến

bệnh tật, hướng dẫn cho học sinh biết tự chăm sóc.

+ Tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho học sinh.

+ Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng

hợp tình trạng sức khỏe học sinh.

+ Tổ chức tuyên truyền các vấn đề về giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

+ Tổ chức dập dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

- Địa điểm làm việc: phòng y tế Trường ……………………………………….

Điều 2: Chế độ phục vụ làm việc

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho công tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tại phòng y tế trường học.

Điều 3: Trách nhiệm của hai bên

- Giải quyết chế độ tiền lương:

  + Trạm y tế được hưởng mức kinh phí hỗ trợ chi phí đi lại là …………………. đồng/ tháng.

  + Hình thức hỗ trợ: tiền mặt

- Trạm y tế được thanh toán hỗ trợ tiền công cho các đợt dập dịch, tiêm ngừa vacxin tại trường.

- Hai bên thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng.

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày…tháng…năm….

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

          

  

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ                                      HIỆU TRƯỞNG