CÔNG TY CỔ PHẦN ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

Hà Nội, ngày.....tháng........năm 20......

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO

Số:........01/09-TGA

Căn cứ bộ luật dân sự 2015.

Căn cứ bộ luật thương mại 2005.

Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Bưu chính viễn thông.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ......... tháng .... năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm:

(Bên A): CÔNG TY TNHH ………………………………………….........…

 

Người đại diện:

Ông ……………………………………..…...

 

Chức vụ:

Giám đốc

 

Địa chỉ:

…………………………………………………

 

Điện thoại:

……………………

 

 

 

Mã số thuế:

……………………

 

 

(Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………..                                       

 

Người đại diện:

Ông ……………………………………………

 

Chức vụ :

Giám đốc

 

Địa chỉ:

…………………………………………………

 

Mã số thuế:

……………………

 

 

 

Số tài khoản:

…………………….

Tên TK: ………………

 

Điện thoại:

…………………….

 

 

 

Email

: …………………….

Website: ………………

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo với các điều khoản sau:

Điều 1: Dịch vụ

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ chuyển giao tài khoản quảng cáo trên Google với nội dung như sau:

TT

Nội dung

Thành tiền (VNĐ)

1

01 Tài khoản quảng cáo

 

......000.000

2

Phí quản lý tài khoản

 

......00.000

Thuế GTGT (10%)

.......00.000

Tổng cộng

......000.000

Bằng chữ: …………………………………….. chẵn

Điều 2: Thanh toán

2.1 Tiến độ thanh toán cụ thể cho công việc

Thời gian thanh toán

Mức độ thanh toán

Thanh toán sau khi ký hợp đồng 100%

…..000.000 VNĐ

Tổng số tiền Bên A phải thanh toán

…..000.000 VNĐ

Bằng chữ : …………………….. đồng chẵn

2.2. Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Việt Nam đồng. Bên A chịu phí chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên.

3.1 Trách nhiệm của Bên A:

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có yêu cầu phát sinh, hai bên cùng thương lượng để thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nội dung thông tin cũng như hình ảnh Website.

- Kiểm duyệt tính chính xác của nội dung trước khi thanh lý hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B.

3.2 Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu của Bên A ghi rõ trong hợp đồng này. .

- Chuyển giao tài khoản quảng cáo và cách thức thực hiện cho bên A.

- Đảm bảo chất lượng về sự ổn định của tài khoản.

Điều 4: Bảo mật thông tin

- Hai bên cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan mà không giới hạn chỉ ở các điều khoản, điều kiện của hợp đồng này và các thông tin liên quan được một trong hai bên trao đổi bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào khác. Không bên nào được tiết lộ, sử dụng hay cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào sử dụng những thông tin này.

Điều 5: Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng:

5.1 Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

- Do lỗi của Bên A hoặc bên B gây ra.

- Các trường hợp bất khả kháng và hai bên đã áp dụng tất cả các biện pháp khắc phục trong khả năng cho phép.

- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.

5.2 Huỷ bỏ hợp đồng:

- Hợp đồng bị hủy bỏ khi có 1 Bên vi phạm hợp đồng. Bên vi phạm chịu bồi thường thiệt hại, Bên còn lại có quyền hủy bỏ và không phải bồi thường.

- Hợp đồng bị hủy bỏ khi 1 bên không đủ năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng. Bên hủy bỏ phải thông báo ngay (tối đa sau 1 ngày quyết định hủy bỏ) cho bên kia về nguyên nhân và quyết định hủy bỏ. Nếu việc hủy bỏ hợp đồng gây ra thiệt hại thì bên hủy bỏ phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng.

- Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

Điều 6: Nghiệm thu

- Bên B sẽ bàn giao tài khoản quảng cáo cho bên A, bên B có trách nhiệm chỉnh sửa, tư vấn tối ưu hóa từ khóa chạy quảng cáo cho bên A.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì 2 bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Nếu không tự giải quyết được sẽ thống nhất đưa ra trọng tài kinh tế Hà Nội giải quyết.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B