HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BA BÊN
Số: …../HDHTKD
……., ngày…. tháng ……năm …….
 

Chúng tôi gồm :
1. Trường………………………………………………………………………..(gọi tắt Bên A).
Trụ sở:……………………………………………………………………………………………...;
Giấy phép thành lập số: …………………………..;cấp ngày:…………………………………….;

của Bộ giáo dục Đào tạo…………………………………………………………………………..;

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………….;
Điện thoại:………………………………………………………………………………………….;
Người đại diện:…………………………………………………………………………………….;
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………;

2. Doanh nghiệp………………………………………………………………….gọi tắt Bên B):
Trụ sở:……………………………………………………………………………………………...;
GCNĐKKD số: ……………………………….….…..……do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch Đầu ………………………………………….……cấp ngày:…………………………………..;
Số tài khoản:……………………………………………………………………………………….;
Điện thoại:………………………………………………………………………………………….;
Người đại diện:…………………………………………………………………………………….;
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………;
Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số:………………………Ngày ….. tháng ….. năm ……….;
 3. Ông / :…………………………………………………………………….(Gọi tắt bên C):
- CMND số: …………………… do CA …………………………….......... cấp ngày…………..;
- Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….;
- số sinh viên:…………………………………………………………………………………..;
- Khoa: ..................................................... Ngành…………………………………………………;
- Số điện thoại:……………………………………………………………………………………..;
 Trên cơ sở:

- Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim “XYZ” số [………] ngày [………] giữa Bên B Bên C (Sau đây được gọi Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim”).
- Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất bộ phim số [………] ngày [………] giữa Bên A Bên B (Sau đây được gọi Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật”).
Cùng thoả thuận Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản điều kiện sau đây:
Điều 1. Mục tiêu phạm vi hợp tác kinh doanh
Bên A, Bên B Bên C nhất trí cùng nhau hợp tác …………………………………………………………………..
Điều 2. Thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp tác …….(năm) bắt đầu kể từ ngày….. tháng …… năm  …….đến hết ngày….. tháng ……..năm …….. Thời hạn trên thể được kéo dài theo sự thoả thuận của ba bên.
Điều 3. Góp vốn phân chia kết quả kinh doanh
3.1. Góp vốn
Bên A nghĩa vụ góp vốn cho Bên B số tiền để sản xuất phim : 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn).
Bên B nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng chẵn)
3.2. Phân chia kết quả kinh doanh
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.
Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ……………………………………………….
3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:
- Tiền phục trang:
- Lương diễn viên:
- Chi phí ăn uống:
- Chi phí đi lại:
- Chi phí khác...
 Điều 4. Các nguyên tắc tài chính
Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép ràng, đầy đủ, xác thực.
Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh
Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử  01 (một), Bên B sẽ cử 02 (hai) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi ít nhất hai thành viên đồng ý.
Đại diện của Bên A : ………………………………………- Chức vụ:………………………….
Đại diện của Bên B : ………………………………………… - Chức vụ:………………………
Tr sở của ban điều hành đặt tại:………………………………………………………………
Điều 6. Điều khoản chung
6.1. Hợp đồng này được hiểu chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam.
6.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 01 (một) tháng k từ ngày khó khăn trở ngại.
6.3. Các bên trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh.
Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản chữ của hai bên. Các phụ lục phần không tách rời của hợp đồng.
6.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án thẩm quyền.
Điều 7. Hiệu lực Hợp đồng
7.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.
Khi kết thúc Hợp đồng, Ba bên sẽ làm biên bản thanh hợp đồng.
7.2. Hợp đồng này gồm ………trang không thể tách rời nhau, được lập thành ……… bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ ……….. bản giá trị pháp như nhau hiệu lực kể từ ngày .
 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

 

 

(, họ tên)

(, họ tên)

(, họ tên)