HỢP ĐỒNG MUA BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ (MẪU 1)

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

(V/v: Mua máy ................)

         Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sựLuật thương mại.

         Căn cứ nhu cầu khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày......... tháng ..........năm.........

Tại: .........................................

Hai bên gồm:

Bên A (Bên mua hàng):

CÔNG TY................................

Địa chỉ:...................................

Điện thoại: ..............................

Email:.........................................

Mã số thuế:.................................

Đại diện:.................................

Bên B (Bên bán):

CÔNG TY ..........................................

Địa chỉ:...................................

Điện thoại: ..............................

Email:.........................................

Mã số thuế:.................................

Đại diện:.................................

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B nhận chế tạo và bán cho bên A một .................... Quy cách kỹ thuật và giá cả máy chiết chai quy định tại điều 2 của hợp đồng này.

1.2. Địa chỉ giao hàng:......................................

Điều 2: QUY CÁCH KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

2.1. Quy cách kỹ thuật của ................... như sau:

- Kiểu dáng, kỹ thuật: do bên B nghiên cứu, chế tạo.

- Quy cách: …

- Công suất:

2.2. Giá bán:................. đồng.

2.3. Chi phí vận chuyển, lắp ráp thiết bị: do bên B chịu.

Điều 3: GIAO HÀNG VÀ BẢO HÀNH

3.1 Thời gian giao hàng: 60 ngày, tính từ ngày bên A thanh toán tiền đợt 1.

3.2 Nếu bên B giao hàng chậm hơn thời hạn giao hàng quá 10 ngày thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đặt cọc đã nhận (thanh toán đợt 1) và phải chịu một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng là 50 triệu đồng.

3.3 Thời gian bảo hành kỹ thuật: 12 tháng kể từ ngày giao hàng. Địa điểm bảo hành: tại Nhà máy thuốc thú y Việt Việt. Chi phí đi lại bảo hành bên B chịu.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Bên A sẽ thanh toán cho bên B làm 02 đợt như sau:

- Đợt 1: 50% giá trị ( tương đương 75 triệu đồng) ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền này cũng được xem là tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng.

- Đợt 2: 50% còn lại ngay sau khi bên B giao máy, chạy thử và hai bên lập biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B xuất hóa đơn VAT cho bên A.

- Nếu bên A thanh toán chậm thì phải chịu thêm lãi suất cho thời gian chậm thanh toán là 2%/tháng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp nguồn điện tại địa điểm lắp đặt máy để bên B hoàn thành công việc của mình.

5.2. Khi bên B thử máy, bên A phải cung cấp đủ chai và nguyên liệu để thử máy.

5.3. Thanh toán tiền cho bên B theo đúng thỏa thuận.

5.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
6.1. Bảo đảm cung cấp thiết bị đúng chất lượng và quy cách kỹ thuật như đã thỏa thuận và cam kết thiết bị bán cho bên A thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, kể cả vấn đề về bản quyền kiểu dáng, kỹ thuật.

6.2. Chịu trách nhiệm lắp ráp, chạy thử máy và bảo trì, bảo hành máy theo đúng thỏa thuận.

6.3. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến thiết bị và hướng dẫn bên A cách sử dụng.

6.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Mọi thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng này đều chỉ có giá trị khi được hai bên cùng nhau bàn bạc, trao đổi và đồng ý bằng văn bản.

7.2. Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều đã thỏa thuận. Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

BÊN A

(ký tên, đóng dấu)

BÊN B

(ký tên, đóng dấu)