MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày… tháng  năm ………

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM……

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kính gửi:………………………

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………. Fax:………………….. Email:……………………………………..

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………………

3. Kết quả hoạt động huấn luyện:

TT

Đối tượng huấn luyện

Số người được huấn luyện

Số người được cấp Giấy chứng nhận

Số người được cấp Thẻ an toàn

1

Nhóm 1

 

 

 

2

Nhóm 2

 

 

 

3

Nhóm 3

 

 

 

4

Nhóm 4

 

 

 

5

Nhóm 5

 

 

 

6

Nhóm 6

 

 

 

7

Tổng cộng từ 1 đến 6

 

 

 

8

Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

 

X

9

Tập huấn định kỳ cập nhật kiến thức, thông tin an toàn, vệ sinh lao động

 

 

X

10

Tổng 9 và 10

 

 

 

4. Việc duy trì điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ người huấn luyện đáp ứng yêu cầu hoạt động huấn luyện: ……………………………………………………………………………….

5. Đề xuất, kiến nghị: ……………………………………………………………………………

 

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)