MẪU BÁO CÁO Triển khai việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN)
(TÊN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..........

………., ngày …. tháng …. năm ….

 

BÁO CÁO

Triển khai việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

(Từ ngày .../..../20... đến ngày ..../..../20....)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

1. Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá: ……………………………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

3. Điện thoại:…………………………….. Fax:…………………… E-mail: ……………………

4. Tình hình hoạt động

(Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá an toàn, vệ sinh lao động) báo cáo tình hình triển khai việc lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động từ ngày ... tháng .... năm 20... đến ngày ... tháng .... năm 20... như sau:

a) Các báo cáo đánh giá của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được đánh giá

 

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Ghi chú

 

 

 

 

 

b) Các báo cáo đánh giá của đơn vị được kết luận là không đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong kỳ báo cáo

STT

Tên đơn vị được đánh giá

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/ thành phố)

Ghi chú

 

 

 

 

c) Các báo cáo đánh giá của đơn vị được kết luận là đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cần khắc phục một số nội dung trong kỳ báo cáo

 

STT

Tên đơn vị được đánh giá

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Ghi chú

 

 

 

 

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

(Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá) báo cáo để quý Bộ biết./.

 

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, đóng dấu)