Công ty cổ phần

[tdn]

……………………………
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……........

……, ngày……tháng…….năm……..

 

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ [tdn] ………………………………………………………………………………

 

1. Tên doanh nghiệp: [tdn]

Tên giao dịch: ..................................................................................................................................

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………………………...

Mã số doanh nghiệp: [msdn]

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư …………… cấp ngày ……………

Địa chỉ trụ sở chính: [tsc]

2. Vốn điều lệ: ………………………………. đồng (……………………………… đồng Việt Nam).

3. Tổng số cổ phần: ........................................ Cổ phần (.................................................  cổ phần)

- Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: ........................cổ phần (..........................................  cổ phần)

- Cổ phần chào bán: .....................................................cổ phần.

Loại cổ phần:

- Cổ phần phổ thông: .............................. Cổ phần (..................................................  cổ phần)

- Cổ phần ưu đãi: .............................................. cổ phần

Mệnh giá cổ phần : ......................................... đồng (............................... nghìn đồng Việt Nam)

4. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông:

STT

Họ và tên

Số CMND (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức)

Quốc tịch

(đối với cổ đông là cá nhân)

Hộ khẩu thường trú (đối với cổ đông là cá nhân), địa chỉ trụ sở chính (đối với cổ đông là tổ chức)

Số cổ phần

Loại cổ phần

Ngày đăng ký cổ phần

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Sổ cổ đông đã được lập và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi họ tên)

 

 

[ddpl]