CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………………

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán hàng hóa số 001/2020/ABC-XYZ ngày        /      /2020)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 2020, tại SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện: …………………………….                                                Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA:  (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Công ty: …………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện: …………………………….                                                Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng số 01 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán hàng hóa số 001/2020/ABC-XYZ ký ngày …./…./2020 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Nội dung sửa đổi, bổ sung

1.1 Sửa đổi các điều khoản sau của hợp đồng

Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”

Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 0123589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên Công ty XYZ

1.2 Bổ sung nội dung độc quyền vào Điều 3 của Hợp đồng. Nội dung sau khi bổ sung

“Điều 3. Nghĩa vụ của Bên A....”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày 02/01/2020 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa số 001/2020/ABC-XYZ ký ngày …./…./2020.

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

                       BÊN A                                                                        BÊN B