CÔNG TY...

Số: 01/TB/2020

V/v: Tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/2020/HDDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

KÍNH GỬI:              - ÔNG NGUYỄN VĂN A – GIÁM ĐỐC

                                  - CÔNG TY ...

Chúng tôi, CÔNG TY ……………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………

Là …… trong hợp đồng 01/2020/HDDV ký với Qúy công ty ngày     tháng      năm 2020. 

Xét rằng:

- Căn cứ ……………………………………………………………………………………………

- Căn cứ ……………………………………………………………………………………………

Bởi các lẽ trên chúng tôi thông báo cho Quý công ty được biết các nội dung sau:

- Chúng tôi sẽ tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/2020/HDDV từ ngày …/…/2020.

- Các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ được hõan thực hiện trong thời gian tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

- Việc tạm ngừng thực hiện hợp đồng số 01/2020/HDDV chỉ kết thúc khi: ................

Trên tinh thần thiện chí trong kinh doanh chúng tôi mong muốn các bên sẽ có được sự thống nhất để hợp đồng số 01/2020/HDDV được triển khai theo đúng mong muốn đề ra ban đầu giữa hai bên.

Trân trọng thông báo!

 

                                                                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY

                                                                                      GIÁM ĐỐC