• Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá theo nội dung mới từ năm 2020
  • 15:58, 10/05/2019
  • Dự kiến đến năm 2020, bộ phận những người là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đánh giá chất lượng công việc dựa theo các nội dung tiêu chí mới, quy định này được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức do Bộ Nội vụ xây dựng.
  • Án lệ số 26/2018/AL
  • 17:58, 10/11/2018
  • Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật