• 05 chính sách quan trọng có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
  • 08:10, 24/05/2018
  • Đầu tháng 6/2018 (từ ngày 01/6 - 14/6/2018) nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực hải quan, xây dựng, y tế, giáo dục chính thức có hiệu lực. Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu một số chính sách nổi bật như sau:
  • Chế độ, chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện
  • 16:03, 23/05/2018
  • Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.
Điều kiện để được cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án
16:19, 21/05/2018