• Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT từ 05/11
  • 15:11, 23/09/2017
  • Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế tại Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC) và Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Trường đại học kiện đòi sinh viên trả tiền học bổng và học phí
15:39, 21/09/2017