Bộ Kế hoạch và đầu tư có 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

09:21, 17/05/2018

Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập; trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư.

 

Cụ thể, 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm:

  • Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng;

  • Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đơn vị của Bộ, giảm số lượng, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ theo các Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Quyết định 497/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 09/5/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

89