Bổ sung tiền mặt hoặc tiền gửi nếu quỹ chủ hợp đồng thâm hụt

Bổ sung tiền mặt hoặc tiền gửi nếu quỹ chủ hợp đồng thâm hụt
Ngọc Duyên

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm.

 

Theo đó, quỹ chủ hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bị thâm hụt thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm bổ sung bằng tiền mặt hoặc tiền gửi từ các tổ chức tín dụng từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng phần bị thâm hụt.

Trường hợp quỹ chủ hợp đồng có thặng dư thì doanh nghiệp được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bổ sung trước đây nhưng không tính các khoản lãi với quỹ chủ hợp đồng.

Điều kiện để được hoàn lại là việc hoàn lại sẽ không làm thâm hụt quỹ chủ hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 01/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

163