Các giải pháp cấp bách phòng chống bạo lực học đường năm 2019

Các giải pháp cấp bách phòng chống bạo lực học đường năm 2019
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 588/KH-BGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ) trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019.

 

Theo đó, Bộ đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phòng, chống BLHĐ năm 2019 như sau:

  • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống BLHĐ;

  • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục;

  • Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ;

  • Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động về công tác phòng, chống BLHĐ;

  • Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống BLHĐ;

  • Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống BLHĐ tại cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết các hoạt động cụ thể thực hiện các giải pháp nêu trên tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch 588/KH-BGDĐT được ban hành ngày 10/7/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

227