Các loại tài liệu kế toán phải thực hiện lưu trữ

15:00, 06/01/2017

Theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán thì các loại tài liệu kế toán cần phải lưu trữ gồm:

 

 • Chứng từ kế toán;
 • Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp;
 • Báo cáo tài chính; báo cáo quyết toán ngân sách; báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách;
 • Tài liệu khác có liên quan đến kế toán bao gồm:
  • Các loại hợp đồng; 
  • Báo cáo kế toán quản trị; 
  • Hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, dự án quan trọng quốc gia; 
  • Báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; 
  • Các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; 
  • Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán; 
  • Quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; 
  • Các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị; 
  • Tài liệu liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; 
  • Tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 


115