Giới hạn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp cho dưới 100 nhà đầu tư

Giới hạn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp cho dưới 100 nhà đầu tư
Phú Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo pháp luật.

Sau thời gian trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch mà không hạn chế số lượng nhà đầu tư.

Các trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch có mệnh giá là 100.000 đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam. Nếu trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thì thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

Xem chi tiết Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/2/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

154