Hướng dẫn mới về đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hướng dẫn mới về đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Phú Thịnh

Ngày 27/12/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5451/BHXH-CNTT về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký thông qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng bổ sung chức năng tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Các tồ chức cá nhân liên quan tra cứu thông tin trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Xem chi tiết quy trình đăng ký mẫu dấu, chữ ký của cơ sở khám chữa bệnh và quy trình tra cứu thông tin tại Công văn 5451/BHXH-CNTT ban hành ngày 27/12/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

332