Không viết tắt, tẩy xóa trên chứng từ kế toán của quỹ tích lũy trả nợ

Không viết tắt, tẩy xóa trên chứng từ kế toán của quỹ tích lũy trả nợ
Ngọc Duyên
11:02, 06/12/2018

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 109/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho quỹ tích lũy trả nợ.

 

Theo đó, các nội dung trên chứng từ kế toán của quỹ tích lũy trả nợ phải được thể hiện rõ ràng, trung thực với các nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt.

Ngoài ra, việc lập chứng từ còn phải tuân thủ các quy định sau đây:

  • Mọi nghiệp vụ phải được lập chứng từ kế toán và chỉ được lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

  • Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số;

  • Chứng từ lập nhiều liên phải được lập cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than; nếu không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng nội dung tất cả các liên chứng từ phải giống nhau;

  • Các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có định khoản kế toán.

Xem chi tiết tại Thông tư 109/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

163