Mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành NVQS

11:50, 09/01/2017

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

 

Theo đó, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp đáp ứng các điều kiện tại Điều 15 Nghị định 61/2015/NĐ-CP mà được cấp Thẻ đào tạo nghề thì được:

  • Chi hỗ trợ đào tạo quy định tại Điều 10 Thông tư 152/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;
  • Chi hỗ trợ tiền ăn, đi lại quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 7 Thông tư 152/2016/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2017. Thanh niên đăng ký tham gia đào tạo nghề được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề từ ngày 01/9/2015.


615