Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ một số chế độ báo cáo định kỳ từ 15/11/2018

Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ một số chế độ báo cáo định kỳ từ 15/11/2018
Kim Linh

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 24/2018/TT-NHNN được ban hành ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ.

 

Theo đó, Thông tư này đã bãi bỏ một số chế độ báo cáo định kỳ sau:

  • Bãi bỏ báo cáo của người đại diện về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của ngân hàng hợp tác xã quy định tại Quyết định 61/2006/QĐ-NHNN;

  • Bãi bỏ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Thông tư 10/2016/TT-NHNN;

  • Bãi bỏ báo cáo tình hình mua bán ngoại tệ tiền mặt của TCTD được phép với cá nhân tại Thông tư 20/2011/TT-NHNN;

  • Bãi bỏ báo cáo định kỳ hàng năm về thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ tại Thông tư 47/2014/TT-NHNN;

  • Bãi bỏ báo cáo định kỳ hàng năm về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet tại Thông tư 35/2016/TT-NHNN.

Thông tư 24/2018/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/11/2018. 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

162