Sẽ ban hành 04 Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ DNNVV

Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1357/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết 13 Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

 

Đáng chú ý là tháng 10/2017 tới đây sẽ trình hoặc ban hành 04 Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Cụ thể:

  • Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV;
  • Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV;
  • Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển DNNVV;
  • Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản nêu trên nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng điều chỉnh.

Xem thêm Quyết định 1357/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

118