Số lượng các trường ngoài công lập sẽ tăng cao từ năm 2019 - 2025

Số lượng các trường ngoài công lập sẽ tăng cao từ năm 2019 - 2025
Thanh Lâm

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

 

Theo Nghị quyết 35/NQ-CP, cần phải đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt 13,5% số cơ sở và 16% người học vào năm 2025. Mục tiêu đối với từng cấp giáo dục được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với giáo dục mần non, năm 2020, số cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt ít nhất 20%, số trẻ theo học đạt 25%. Đến năm 2025, tỷ lệ lần lượt là 25% và 30%.

  • Đối với giáo dục phổ thông, năm 2020, tỷ lệ cơ sở và số học sinh theo học tại các trường ngoài công lập đạt lần lượt là 2,3% và 2,6%. Đến năm 2025 tỷ lệ lần lượt là 2,7% và 3%.

  • Đối với giáo dục đại học, năm 2020 số cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt 28%, số sinh viên theo học đạt 18%. Đến năm 2025 tỷ lệ lần lượt là 30% và 22,5%.

  • Đối với giáo dục nghề nghiệp, năm 2020, số cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt 35%, đến năm 2025 sẽ đạt 40%.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 35/NQ-CP được ban hành ngày 04/6/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

259