Sửa quy định về diện tích sở hữu chung và riêng tại nhà chung cư

Sửa quy định về diện tích sở hữu chung và riêng tại nhà chung cư
Phú Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 29/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

 

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý đối với việc sử dụng, vận hành nhà chung cư và khắc phục những hạn chế, bất cập, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư và các chế tài xử phạt vi phạm theo thẩm quyền;

  • Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về phần diện tích thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng

  • Phối hợp với Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; đôn đốc chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản;

  • Phối hợp với địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 29/CT-TTg được ban hành ngày 09/10/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

517