Thời hạn gửi báo cáo về xử lý khiếu nại, tố cáo trong tư pháp

Thời hạn gửi báo cáo về xử lý khiếu nại, tố cáo trong tư pháp
Duy Thịnh
15:33, 18/04/2018

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

 

Theo đó, đối với các báo cáo được gửi định kỳ 06 tháng thì thời hạn gửi báo cáo được quy định cụ thể như sau:

  • Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp khu vực gửi lên cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và VKS cùng cấp: Gửi trước ngày 03/4 của kỳ báo cáo;

  • Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và TANDTC, VKSND cấp cao gửi lên cơ quan, đơn vị cấp TW của mỗi bộ, ngành VKS cùng cấp: Gửi trước ngày 08/4 của kỳ báo cáo;

  • Báo cáo của Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (BQP), Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tòa án quân sự TW, Cục thi hành án BQP gửi BQP và VKS quân sự TW: Gửi trước ngày 12/4 của kỳ báo cáo.

Riêng các thông báo của các cơ quan cấp TW gửi VKSNDTC thì gửi trước ngày 08/5 của kỳ thông báo.

Xem thêm Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT có hiệu lực ngày 20/5/2018.

Thời hạn gửi báo cáo xử lý khiếu nại, tố cáo trong tư pháp

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

374