Từ 05/3/2020, sẽ áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên mới

Từ 05/3/2020, sẽ áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên mới
Thanh Lâm

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Theo đó, Thông tư 05 thay thế các Phụ lục I, II, III, và V ban hành kèm Thông tư 44/2017/TT-BTC bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 05, lần lượt như sau:

  • Phụ lục I: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại;

  • Phụ lục II: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại;

  • Phụ lục III: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên;

  • Phụ lục V: Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên;

Bên cạnh đó, Thông tư còn bổ sung thêm Phụ lục VII về khung giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác.

Chi tiết các phụ lục xem tại Thông tư 05/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 05/3/2020.

Gởi câu hỏi

487

Văn bản liên quan