Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ (Dự thảo)

Bộ Y tế đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ.

thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ, Dự thảo Thông tư

Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ (Dự thảo) (Ảnh minh họa)

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ theo quy định của Điều 24 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Tại dự thảo Thông tư nêu rõ phạm vi điều chỉnh của Thông tư này không áp dụng đối với chi phí KCB BHYT của đối tượng tham gia BHYT theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định việc thanh toán theo giá dịch vụ như sau:

- Thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi phí KCB trên cơ sở giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở KCB.

- Thanh toán theo giá dịch vụ KCB được áp dụng để thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo phương thức khác.

- Nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ:

  • Giá dịch vụ KCB bảo hiểm y tế áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

  • Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ KCB thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

  • Chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng thời, việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT được thực hiện hằng quý theo đúng quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT quy định tại khoản 1, các điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Thùy Trâm

366

Gởi câu hỏi