Hồ sơ, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra

Theo quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP , một trong những nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới là chi hỗ trợ nhân đạo với mức chi không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có). Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Hồ sơ, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra

Hồ sơ, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở này, ngày 15/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC trong đó quy định chi tiết hồ sơ, quy trình thủ tục đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân bị tai nạn xe cơ giới gây ra từ ngày 01/3/2021 như sau:

1. Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo

Người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm các tài liệu sau:

(1) Trường hợp không xác định được xe gây tai nạn:

Đối với trường hợp này, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông, trong đó nêu rõ vụ tai nạn giao thông không xác định được xe gây tai nạn.

(2) Trường hợp xe không tham gia bảo hiểm:

Đối với trường hợp này, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

(3) Trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

Đối với trường hợp này, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản gốc văn bản từ chối bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

2. Quy trình, thủ chi hỗ trợ nhân đạo

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư 04/2021/TT-BTC, quy trình, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo cụ thể như sau:

- Người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi) (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại) liên hệ với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị thiệt hại, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định nêu trên.

- Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại. Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

Lưu ý: Mức chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại): 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

248

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan