Hướng dẫn xác định số lao động tham gia BHXH tính giảm bởi Covid-19

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ảnh minh họa

 Hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho DN ảnh hưởng Covid-19

Theo đó, Bộ LĐTBXH hướng dẫn chi tiết 02 trường hợp và các điều kiện để được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể, NSDLĐ được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Trường hợp 2: Gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Bên cạnh đó, NSDLĐ phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng KDSX trở lên;

  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra;

  • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn đến giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Riêng đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết việc xác định số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

  • Số lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 01/2/2020 đến ngày có văn bản đề nghị;

  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

  • Số lao động đang ngừng việc mà có thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng;

  • Số lao động nghỉ việc không hưởng lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Lưu ý: Số lao động tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý và điều hành HTX có hưởng tiền lương.

Lan Anh

1,738

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan