Thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Công văn này quy định thủ tục để doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

Ảnh minh họa

1. Thời gian tạm dừng:

Đến hết tháng 6/2020 hoặc tháng 12/2020.

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở LĐ-TBXH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí  và tử tuất đến hết tháng 12/2020.

2. Thủ tục xin tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH Việt Nam hướng dẫn rà soát, xác định các đối tượng đủ điều kiện được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, theo đó, người sử dụng lao động thuộc các trường hợp được tạm hoãn, thực hiện các thủ tục xác nhận như sau:

Trường hợp 1:

- Điều kiện: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

- Thủ tục thực hiện xác nhận:

+ Bước 1:  Người sử dụng lao động làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc.

Trong đó, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền được xác định như sau:

  • Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương xác định;

  • Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do Bộ, ngành xác định.

Trường hợp 2:

- Điều kiện: Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

- Thủ tục thực hiện xác nhận:

+ Bước 1: Người sử dụng lao động làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại; Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Trong đó, giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền được xác định như sau:

  • Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài chính địa phương xác định.

  • Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do cơ quan tài chính của Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác định.

Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan quy định thuộc hai trường hợp trên Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

Sau khi có đầy đủ các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được tạm hoãn đóng hưu trí, người sử dụng lao động nộp các hồ sơ và giấy xác nhận đến cơ quan BHXH tại địa phương.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Trên đây là toàn bộ thủ tục liên quan đến tạm hoãn đóng quỹ hưu trí và tử tuất, chi tiết thủ tục xem thêm tại:

Lan Anh

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan