Tổng hợp các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Về mặt pháp lý, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là hợp đồng bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho những người đang đảm nhiệm một nghề nghiệp mà có nguy cơ xảy ra rủi ro cho khách hàng. Theo đó, pháp luật hiện hành quy định một số đối tượng bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này. Dưới đây là tổng hợp các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Tổng hợp các đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (Ảnh minh họa)

1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo điểm c khoản 2 Điều 8 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Đồng thời, tại Điều 92 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cũng quy định doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.

Lưu ý: Tại Điều 89 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi quy định doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là để hạn chế các trường hợp như: nhân viên tư vấn sai cho khách hàng, chọn gói bảo hiểm không phù hợp,…

2. Doanh nghiệp thẩm định giá

Tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật giá, khoản 1 Điều 6 Thông tư 38/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp để tạo nguồn chi trả bồi thường thiệt hại (nếu có) do doanh nghiệp thẩm định giá gây ra cho người sử dụng kết quả thẩm định giá. Người sử dụng kết quả thẩm định giá là khách hàng thẩm định giá hoặc là bên thứ ba có liên quan do khách hàng thẩm định giá xác định và được doanh nghiệp thẩm định giá thống nhất ghi trong hợp đồng thẩm định giá.

Đồng thời pháp luật cũng quy định doanh nghiệp thẩm định giá được mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Theo khoản 5 Điều 29 Luật Kiểm toán độc lập quy định doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, tại khoản 9 Điều 59 Luật Kiểm toán độc lập quy định trường hợp vi phạm quy định về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức hành nghề công chứng

Khoản 5 Điều 33 Luật Công chứng quy định tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình. Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

5. Tổ chức hành nghề luật sư

Tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư sửa đổi quy định tổ chức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Điều 32 Luật Luật sư sửa đổi quy định tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: Văn phòng luật sư và Công ty luật.

Theo đó, Văn phòng luật sư và Công ty luật là đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

6. Nhà thầu tư vấn xây dựng

Theo điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Xây dựng quy định nhà thầu tư vấn có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp sẽ bảo vệ nhà đầu tư khi xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn như: kiến trúc công trình xây dựng không đáp ứng yêu cầu chức năng, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết, không đủ lượng bê tông cần thiết,…

7. Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ

Theo khoản 7 Điều 71, khoản 1 Điều 72 Luật Chứng khoán (hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong công ty.

Lưu ý: Từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, theo đó công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ sẽ không còn thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Ngoài các trường hợp bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp nêu trên, các ngành nghề khác liên quan đến tư vấn và có nguy có xảy ra rủi ro cho khách hàng cũng được khuyến khích tham gia như: Văn phòng tư vấn du học, Công ty bất động sản, Công ty thiết kế, Công ty dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến khách hàng,...

Lê Vy

192

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan