Biên chế
  • Đến 2021, đảm bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015
  • Đến 2021, đảm bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015
  • 18:10, 08/12/2017
  • Đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng được Quốc hội đặt ra tại Nghị quyết 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018