02 cách thức thực hiện mua sắm tập trung

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2016/TT-BTC vào ngày 26/02/2016 quy định cụ thể về 02 cách thức thực hiện mua sắm tập trung.

Theo đó Thông tư 35 quy định việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây:

Mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung:

  • Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn.
  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn (trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán cho đơn vị mua sắm tập trung), tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu được lựa chọn;

Mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp:

  • Đơn vị mua sắm tập trung tổng hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn và trực tiếp thanh toán cho nhà thầu.
  • Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu được lựa chọn.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan