03 loại báo cáo trong thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2016/TT-BTP vào ngày 01/02/2016 nhằm liệt kê cụ thể các loại báo cáo trong thi hành án dân sự.

Theo đó, Thông tư 01 quy định báo cáo trong thi hành án dân sự gồm:

  • Báo cáo thường xuyên theo quy định;
  • Báo cáo theo kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị;
  • Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự cấp trên và cơ quan quản lý thi hành án dân sự; báo cáo theo yêu cầu của người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó Thông tư 01 còn quy định khi báo cáo về thi hành án cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

  • Cơ quan thi hành án phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng hạn các báo cáo về thi hành án dân sự. Việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê về thi hành án dân sự là một trong các điều kiện xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị.
  • Nội dung báo cáo về công tác thi hành án dân sự phải bảo đảm đầy đủ, trung thực, chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và theo yêu cầu báo cáo của người có thẩm quyền.

Xem chi tiết Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/02/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan