04 chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án chịu

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án.

Theo quy định tại Thông tư 200/2016/TT-BTC, khi cưỡng chế thi hành án dân sự, người được thi hành án phải chịu các chi phí sau đây:

  • Chi phí định giá lại tài sản quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 200/2016/TT-BTC nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá.

  • Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

  • Chi phí kê biên, xử lý tài sản quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 62/2015/NĐ-CP tương ứng với tỷ lệ số tiền, tài sản mà họ thực nhận.

  • Trường hợp người được thi hành án yêu cầu cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án không đúng thì người đó phải thanh toán các khoản chi phí thực tế do việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đó.

Chi tiết xem tại Thông tư 200/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan