05 nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ áp dụng cho DN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 66/2020/TT-BTC Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp và có hiệu lực ngày 01/9/2020.

05 Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ áp dụng cho DN, thông tư 66/2020//TT-BTC

05 Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ áp dụng cho DN (Ảnh minh họa)

Theo đó, Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC quy định 05 nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp mà kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp cần phải biết như sau:

1. Tính chính trực

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thực hiện các công việc chuyên môn với sự trung thực, tính thận trọng và tinh thần trách nhiệm; tuân thủ các quy định pháp luật và công bố các thông tin cần thiết theo yêu cầu của pháp luật và yêu cầu chuyên môn của kiểm toán nội bộ; không tham gia các hoạt động phi pháp làm tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp.

2. Tính khách quan

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thể hiện mức độ cao nhất về tính khách quan chuyên môn trong việc thu thập, đánh giá và trao đổi thông tin về các hoạt động và quy trình được kiểm toán. Người làm công tác kiểm toán nội bộ được đưa ra các đánh giá khách quan về tất cả các tình huống liên quan và không bị ảnh hưởng chi phối từ các lợi ích cá nhân hoặc từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các xét đoán và kết luận.

3. Năng lực chuyên môn và tính thận trọng

Người làm công tác kiểm toán nội bộ áp dụng các kiến thức, các kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong công tác kiểm toán nội bộ. Đồng thời hành động một cách thận trọng, phù hợp với các chuẩn mực chuyên môn và kỹ thuật được áp dụng.

4. Tính bảo mật 

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tôn trọng các giá trị và quyền sở hữu của các thông tin được cung cấp và không tiết lộ các thông tin này nếu không được phép của các cấp có thẩm quyền trừ khi việc tiết lộ thông tin thuộc trách nhiệm chuyên môn hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

5. Tư cách nghề nghiệp

Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan, tránh bất kỳ hành động nào làm giảm uy tín nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Người phụ trách kiểm toán nội bộ phải có biện pháp theo dõi, đánh giá, quản lý nhằm đảm bảo người làm công tác kiểm toán nội bộ tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Chi tiết xem tại Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

1,182

Văn bản liên quan