05 nguyên tắc QL tài khoản cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Theo Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT, việc quản lý tài khoản cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt phải đảm bảo 05 nguyên tắc sau đây:

quan ly tai khoan cap nhat CSDL quoc gia ve trong trot, Thong tu 18/2019/TT-BNNPTNT

  • Phân cấp, phân quyền trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

  • Cấp, khóa tài khoản cập nhật cho cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức), cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chứng nhận.

  • Tổ chức được cấp tài khoản phân công cho cá nhân thuộc tổ chức mình thực hiện việc quản trị, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

  • Cá nhân được cấp tài khoản thực hiện việc bảo mật, quản trị, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt và sử dụng tài khoản được cấp đúng mục đích.

  • Tài khoản cập nhật bị khóa khi thuộc một trong các trường hợp sau:

    • Tổ chức được cấp tài khoản giải thể, chấm dứt hoạt động, chuyển nhượng;

    • Cá nhân được cấp tài khoản thay đổi công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định về tần suất cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, cụ thể:

- Cập nhật theo tháng, trước ngày 30 hằng tháng các nội dung tại Điều 3; các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 4; các khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5; khoản 5 và 9 Điều 6; khoản 3 Điều 7; khoản 3 Điều 8 Thông tư này.
- Cập nhật 6 tháng, trước ngày 30/6 và 31/12 hằng năm các nội dung tại khoản 4 Điều 5; các khoản 6, 7 và 8 Điều 6; khoản 2 Điều 8 Thông tư này.
- Cập nhật theo năm, trước ngày 20/12 hằng năm các nội dung tại khoản 4 và 9 Điều 4; khoản 7 Điều 5; các khoản 1, 2, 3, 4 và 10 Điều 6; khoản 1 và 2 Điều 7; khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Mặt khác, tổ chức thực hiện chức năng đầu mối xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt cấp trung ương và cấp tỉnh được quyền khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt theo phân cấp. Tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Thông tư này.

Xem thêm tại: Thông tư 18/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

72

Văn bản liên quan