05 yêu cầu được cấp GCN hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung về y tế

Thông tư 42/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Theo quy định mới, người học được cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bổ sung khi đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  • Không đang trong thời gian bị cơ sở đào tạo kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
  • Tham gia đủ thời gian và tích lũy đủ các tín chỉ của chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo ban hành;
  • Kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực đầu ra đạt yêu cầu;
  • Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

Cũng theo Thông tư 42, cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu đào tạo bổ sung hàng năm không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học của ngành tương ứng trong năm học đó.

Xem chi tiết tại Thông tư 42/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan