07 nội dung chính quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại

Đây là quy định đáng quan tâm tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

nội dung quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại, 80/2020/NĐ-CP

07 nội dung chính quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại (hình minh họa)

Theo Nghị định 80/2020/NĐ-CP, quyết định phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam gồm những nội dung chính sau:

  • Tên chương trình, dự án, phi dự án;

  • Tên cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ; Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nước ngoài;

  • Mục tiêu và kết quả chủ yếu của khoản viện trợ; đối với khoản viện trợ phi dự án bằng hàng hóa, hiện vật kèm theo Danh mục hàng hóa, hiện vật.

  • Thời gian và địa điểm thực hiện;

  • Tổng vốn của chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án (vốn viện trợ không hoàn lại, vốn đối ứng); vốn viện trợ không hoàn lại do Bên tiếp nhận viện trợ quản lý, thực hiện, vốn viện trợ không hoàn lại do Bên tài trợ quản lý, thực hiện;

  • Cơ chế tài chính áp dụng đối với khoản viện trợ: thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

  • Phương thức quản lý thực hiện.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt khoản viện trợ, cơ quan chủ quản thông báo cho Bên cung cấp viện trợ về quyết định phê duyệt khoản viện trợ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan Quyết định phê duyệt của cơ quan chủ quản để giám sát và phối hợp thực hiện.

Xem chi tiết tại: Nghị định 80/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/9/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

267

Văn bản liên quan